KAPITAŁ LUDZKI

Projekt pod tytułem: “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”

Studia podyplomowe oraz specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny - rekrutacja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych oraz w szkoleniu z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, realizowanych w ramach projektu systemowego 7.1.3 “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy Państwu możliwość aplikowania na następujące kierunki:

EKONOMIA SPOŁECZNA zarys programu studiów:
 • ekonomia społeczna: stan obecny i perspektywy rozwoju
 • elementy nauk społecznych
 • zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
 • finansowanie przedsięwzięć społecznych
 • otoczenie prawne ekonomii społecznej
 • innowacje społeczne

Minimum programowe: 220 godzin

MEDIACJE I NEGOCJACJE SPOŁECZNE zarys programu studiów:
 • elementy psychologii, komunikacji społecznej i interpersonalnej
 • prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych
 • treningi umiejętności społecznych
 • warsztaty mediacyjne i negocjacyjne

Minimum programowe: 180 godzin

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W INSTYTUCJACH POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ zarys programu studiów:
 • zagadnienia rynku pracy i polityki społecznej
 • zarządzanie w administracji
 • elementy psychologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • procesy kadrowe: rekrutacja i selekcja, ocena pracownicza, motywowanie pracowników
 • Minimum programowe: 180 godzin

SZKOLENIE Z ZAKRESU II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY zarys programu specjalizacji (zgodnie z minimum programowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)):
 • projekt socjalny
 • mediacje i negocjacje
 • metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej
 • wypalenie zawodowe
 • lokalna polityka społeczna
 • publiczne relacje i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)
 • Polityka społeczna w Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej
Dodatkowo, z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podjął działania zmierzające do uruchomienia w bieżącym roku również tej specjalizacji.
SZKOLENIE Z ZAKRESU I STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY zarys programu szkolenia z zakresu I specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (zgodnie z minimum programowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)):
 • warsztat pracy pracownika socjalnego
 • etyka zawodowa i prawa człowieka wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej
 • umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej
 • sieć wsparcia społeczności lokalnej
 • metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych

UWAGA! Informujemy, iż ze względu na zmianę przepisów prawnych dotyczących specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, zgodnie z którymi ukończenie studiów podyplomowych nie jest równoznaczne ze zdobyciem specjalizacji z tego zakresu i nie daje uprawnień do kierowania jednostką organizacyjną pomocy społecznej studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej nie zostaną zorganizowane w bieżącej edycji projektu systemowego ROPS.

Przy podjęciu decyzji o przesunięciu realizacji tego kierunku wzięto pod uwagę zarówno stanowisko osób zainteresowanych ukończeniem specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, jak i uwarunkowania zewnętrzne - brak listy instytucji uprawnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia tego typu specjalizacji (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ksztalcenie-i-doskonalenie-zawod...).

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej została zaplanowana do realizacji w kolejnej edycji projektu systemowego ROPS, tj. pomiędzy 2014 a 2015 rokiem.

Najważniejsze zasady organizacji zajęć na studiach podyplomowych oraz specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:

 1. Rozpoczęcie studiów planowane jest na kwiecień 2013 roku. O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i miejscu ich przeprowadzenia osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu realizatorów, a zakończenie - do 15 grudnia 2013 roku..
 2. Studia zaplanowano w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota, niedziela). Uczestnicy studiów będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, wyżywienie i zakwaterowanie.
 3. Uczelnia będzie zwracać koszty podróży z miejsca zamieszkania słuchacza do miejsca realizacji zajęć. Przewiduje się zwrot kosztów w kwocie do 100 zł na jeden zjazd, na jednego uczestnika - na podstawie udokumentowanego wydatku.
 4. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do przedłożenia na Uczelni, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, dokumentów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych lub specjalizacji, w tym m.in.: dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) lub studiów magisterskich, kopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji lub innych wymaganych przez Uczelnię
 5. Uczestnicy studiów zobowiązani są do systematycznego udziału w zajęciach dydaktycznych według harmonogramu zajęć, usprawiedliwiania nieobecności na zjazdach, systematycznego uzyskiwania wpisów w indeksie oraz zaliczania przedmiotów zgodnie z kartą egzaminacyjną, wypełniania kart ewaluacji, ankiet, kwestionariuszy w trakcie trwania studiów i po ich zakończeniu.
 6. Uczestnicy, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, podpisują z Uczelnią umowę, w której zawarte są szczegółowe warunki uczestnictwa w studiach lub specjalizacji. W określonych przypadkach związanych z niedopełnieniem zasad udziału, Uczelnia ma prawo dochodzić od uczestnika zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w studiach lub specjalizacji, na zasadach określonych w umowie.
 7. Przypominamy, że szkolenie z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest jednym z elementów uzyskania specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
  Warunki uzyskiwania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486).

Zgłoszenia:

W celu ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe lub specjalizację w zawodzie pracownik socjalny należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w studiach podyplomowych, studiach magisterskich uzupełniających i specjalizacjach (Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych, studiach magisterskich uzupełniających i specjalizacjach w ramach projektu systemowego: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”).
 2. Wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy, postępując zgodnie ze znajdującą się przy formularzu instrukcją.
 3. Wydrukować, podpisać, opieczętować oraz dostarczyć do ROPS pocztą lub osobiście oryginał formularza zgłoszeniowego do dnia 22 stycznia 2013 r. (decyduje data wpływu) na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40- 142 Katowice.

Zakończenie naboru zgłoszeń – 22 stycznia 2013 roku. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do ROPS po 22 stycznia 2013 roku nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Przypominamy, że w ramach rekrutacji można zgłosić się tylko na jeden wybrany kierunek studiów podyplomowych lub specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Organizacji Szkoleń i Pracy:


 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA